คู่มือนักวิจัย
แบบฟอร์มวิจัย
1.แบบเสนอโครงการ [Protocol]
2.ประวัติคณะผู้วิจัย [CV]
3.เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย [Patient]
4.หนังสือแสดงเจตนายินยอม [Consent]
Flow Chart edit version July 20, 2017
แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ
บันทึก(หน่วยงานภายนอก)
บันทึกข้อความถึงประธานคกก.วิจัย(หน่วยงานภายใน)
รายการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
คู่มือนักวิจัย แบบฟอร์มวิจัย