บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

สถานที่ให้บริการ
1. ติดต่อ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ (ห้องหมายเลข 32 ) ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2.ช่องทำงการให้บริการ
โทรศัพท์หมายเลข 095 -2072837
เพิ่มเพื่อนในLine จากเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานหมายเลข 095 -2072837
E-Mail Socinderm@gmail.com

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ –วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30– 16.30 ( มีเวรเที่ยง ) เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขอบเขตบริการ

1.บริการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล
2.การบริการสงัคมสงเคราะห์ทางการแพทยก์ลุ่มผู้ไม่มีหลักประกัน สุขภาพและมีปัญหาการใชสิทธิ์
3.การบริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ โดยวินิจฉัย ประเมินปัญหาทางสังคม การบำบัดเยียวยา การให้คำปรึกษา
พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ์ ปฎิบติงานร่วมกบั ทีมผู้ให้การรักษาผู้ป่วย และจัดสวัสดิการสงเคราะห์ทางการแพทย์
สวัสดิการสังคมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดการให้บริการ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้(สิทธิบัตรประกัน สุขภาพถ้วนหน้า / สิทธิบัตรประกันสังคม)

  • ผู้ป่วยที่มีใบส่งตัวมาใชสิทธิ์คร้ังแรก/ขอใบส่งตัวมาใหม่เนื่องจากใบส่งตัวเก่าหมดอายุ
    -ใบส่งตัวจริง
    -แสดงบัตรประชาชน (ตัวจริง) หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้
  • ผู้ป่วยที่เคยใชสิทธิ์แล้วและต้องรับการรักษาต่อเนื่อง / ใบส่งตัวเก่ายังไม่หมดอายุ, ผู้ป่วยตามมาตรา 7 (บัตรทอง
    ผู้พิการ/ผ่านศึก)และผู้ป่วยตามมาตรา8 (สิทธิ์ว่าง)
    -แสดงบัตรประชาชน (ตัวจริง) หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้