บริการของเรา
ให้บริการรักษาพยาบาล แก่ผู้ป่วยโรคผิวหนังที่มีอาการหนัก ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือเป็นโรคผิวหนังต้องอาศัยการดูแลจากแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิด
ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมผิวหนัง ในลักษณะบริการเชิงวิชาการ เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยการรักษาพยาบาล งานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการรักษาพยาบาลที่ทันสมัย เช่น การตัดชิ้นเนื้อเพื่อช่วยในการวินิจฉัย / การรักษาโรคผิวหนัง / การทำศัลยกรรมรักษาโรคและหัตถการที่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น รักษาโรคมะเร็งผิวหนัง โดยการทำ Mohs’ surgery
พัฒนาองค์ความรู้ด้านโรคผิวหนังทั้งในเชิงลึก และเชิงบูรณาการ อย่างมีมาตรฐาน เน้นด้านการวิจัยในแง่การวินิจฉัยโรค ที่เกี่ยวกับโรคผิวหนัง
โดยเฉพาะโรคผิวหนังที่เกิดจากพันธุกรรม และในปัจจุบันมีการนำมาใช้ทางคลินิก