top
โครงสร้างผู้บริหาร
พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ
ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง
ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์
พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล
รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ
พญ.อรยา กว้างสุขสถิตย์
รองผู้อำนวยการด้าน พัฒนาระบบสุขภาพ
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์
ด้านเครือข่ายวิชาการและ บริการโรคผิวหนัง
นพ.โกวิท คัมภีรภาพ
ด้านกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
พญ.ประภาวรรณ เชาวะวณิช
ด้านพัฒนาคลินิกบริการ รูปแบบพิเศษ สาขา ศูนย์ราชการฯ
พญ.ชินมนัส เลขวัต
ด้านการพัฒนางานวิจัย
พญ.เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก
ด้านฝึกอบรม
พญ. นัทยา วรวุทธินนท์
ด้านพัฒนาคลินิกบริการ รูปแบบพิเศษ สาขา DMS6
พญ.ไพลิน พวงเพชร
ด้านพัฒนาระบบบริการ
นพ.ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พญ.ปิ่นนรี ขัตติพัฒนาพงษ์
-
พญ.นิอร บุญเผื่อน
-
นพ.ชวลิต ทรัพย์ศรีสัญจัย
-
พญ.พิมพา ตันธนศรีกุล
-