top
Executives
พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ (en)
ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง
ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์
พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล (en)
รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ
พญ.อรยา กว้างสุขสถิตย์ (en)
รองผู้อำนวยการด้าน พัฒนาระบบสุขภาพ
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์ (en)
ด้านเครือข่ายวิชาการและ บริการโรคผิวหนัง
นพ.โกวิท คัมภีรภาพ (en)
ด้านกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
พญ.ประภาวรรณ เชาวะวณิช (en)
ด้านพัฒนาคลินิกบริการ รูปแบบพิเศษ สาขา ศูนย์ราชการฯ
พญ.ศิรินดา แจ่มจรรยา en
ประวัติ
พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศม (en)
ด้านการพัฒนางานวิจัย
พญ.เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก (en)
ด้านฝึกอบรม
พญ. นัทยา วรวุทธินนท์ (en)
ด้านพัฒนาคลินิกบริการ รูปแบบพิเศษ สาขา DMS6
พญ.ไพลิน พวงเพชร (en)
ด้านพัฒนาระบบบริการ
นพ.ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ (en)
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พญ.ปิ่นนรี ขัตติพัฒนาพงษ์ en
รอข้อมูล
พญ.นิอร บุญเผื่อน en
รอข้อมูล
นพ.เชาวลิต ทรัพย์ศรีสัญชัย en
รอข้อมูล
พญ.พิมพา ตันธนศรีกุล en
รอข้อมูล