top
สารจากใจ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

สถาบันโรคผิวหนังมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการทางการแพททย์ แก้ไขปัญหา สุขภาพด้านโรคผิวหนังที่เป็นเลิศแก่ประชาชน อย่างมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ

สถาบันโรคผิวหนังมีเป้าประสงค์เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ด้านโรคผิวหนัง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับประเทศ, ประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน และในระดับนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนเพิ่มพูนทักษะวิชาการ วิจัย ประเมิน พัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์

สถาบันมีนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีเพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นหลักคุณธรรม จริยธรรม

Overlay
Aiming forward the excellent care in dermatology
ทีมงานคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
หลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
News
Video
สถาบันโรคผิวหนัง EN
15-10-2020  11 View
Our branch
Institute of Dermatology
Institute of Dermatology  Victory Monument
Institute of Dermatology Victory Monument
Open time
วันจันทร์ - วันศุกร์
In office hours
9:00 - 16:00 น.
Outside office hours
16:00 - 18:00 น.
Open for queue
6:00 น.
Phone
095-207-2800
Line
-
Institute of Dermatology, Chaengwattana Government Center Branch
Open time
วันจันทร์ - วันศุกร์
In office hours
10.00 - 16.00 น.
Outside office hours
16.00 - 18.00 น.
Open for queue
8.00 น.
Phone
095-951-8111
Line
-
Institute of Dermatology Branch DMS6, DMS6 Building
Open time
วันจันทร์ - วันศุกร์
In office hours
10.00 - 13.30 น.
Outside office hours
16.00 - 18.00 น.
Open for queue
9.30 น.
Phone
064-180-1555, 063-904-5222
Line
-