top
Event News
วันธรรมสวนะ (en translation)
15-10-2020
18 view
รณรงค์แต่งเครื่องแบบ สถาบันผิวหนัง (en translation)
15-10-2020
20 view
บุคคลต้นแบบ สถาบันโรคผิวหนัง (en translation)
15-10-2020
13 view
บริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ (en translation)
15-10-2020
11 view
เพื่อนพ้อง น้องพี่ ที่เรารัก (en translation)
15-10-2020
4 view
ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ (en translation)
15-10-2020
6 view
ยกย่อง เชิดชูการทำความดี (en translation)
15-10-2020
3 view
โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ (en translation)
15-10-2020
2 view
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เลี้ยงรับรองแพทย์ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ที่เข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านจิตวิทยา ครั้งที่ 35 (en translation)
15-10-2020
4 view
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาคุณภาพ” รุ่นที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 (en translation)
15-10-2020
4 view
กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริต สถาบันโรคผิวหนัง (en translation)
15-10-2020
3 view
กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริต สถาบันโรคผิวหนัง (en translation)
15-10-2020
5 view
เครือข่ายด้านวิชาการ และบริการผู้ป่วยโรคผิวหนัง นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 (en translation)
15-10-2020
5 view
นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานเปิดอบรมแพทย์ผิวหนัง หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (en translation)
15-10-2020
3 view
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 46 ปี สถาบันโรคผิวหนัง และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (en translation)
15-10-2020
2 view
นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ร่วมประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนา Service Plan อายุรกรรมโรคผิวหนัง (en translation)
15-10-2020
5 view
นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ นำทีมสถาบันโรคผิวหนังจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ในโอกาสวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 76 ปี (en translation)
15-10-2020
9 view
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านโรคผิวหนังระดับชาติ โดยมีแพทย์หญิงปรียา กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการด้านโรคผิวหนังระดับชาติ (en translation)
15-10-2020
8 view
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และมอบใบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ (en translation)
15-10-2020
5 view
แพทย์หญิงปรียา กุลละวณิชย์ ที่ปรึกษาสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ (en translation)
15-10-2020
42 view