Event News
October 15 2020
วันธรรมสวนะ (en translation)
15-10-2020
103
July 18 2021
รณรงค์แต่งเครื่องแบบ สถาบันผิวหนัง (en translation)
18-07-2021
126
July 18 2021
บุคคลต้นแบบ สถาบันโรคผิวหนัง (en translation)
18-07-2021
107
July 18 2021
บริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ (en translation)
18-07-2021
72
October 15 2020
เพื่อนพ้อง น้องพี่ ที่เรารัก (en translation)
15-10-2020
7
October 15 2020
ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ (en translation)
15-10-2020
27
October 15 2020
ยกย่อง เชิดชูการทำความดี (en translation)
15-10-2020
7
October 15 2020
โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ (en translation)
15-10-2020
5
October 15 2020
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เลี้ยงรับรองแพทย์ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ที่เข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านจิตวิทยา ครั้งที่ 35 (en translation)
15-10-2020
14
October 15 2020
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาคุณภาพ” รุ่นที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 (en translation)
15-10-2020
7
October 15 2020
กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริต สถาบันโรคผิวหนัง (en translation)
15-10-2020
6
October 15 2020
กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริต สถาบันโรคผิวหนัง (en translation)
15-10-2020
8
October 15 2020
เครือข่ายด้านวิชาการ และบริการผู้ป่วยโรคผิวหนัง นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 (en translation)
15-10-2020
9
October 15 2020
นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานเปิดอบรมแพทย์ผิวหนัง หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (en translation)
15-10-2020
17
October 15 2020
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 46 ปี สถาบันโรคผิวหนัง และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (en translation)
15-10-2020
7
October 15 2020
นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ร่วมประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนา Service Plan อายุรกรรมโรคผิวหนัง (en translation)
15-10-2020
10
October 15 2020
นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ นำทีมสถาบันโรคผิวหนังจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ในโอกาสวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 76 ปี (en translation)
15-10-2020
17
October 15 2020
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านโรคผิวหนังระดับชาติ โดยมีแพทย์หญิงปรียา กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการด้านโรคผิวหนังระดับชาติ (en translation)
15-10-2020
26
October 15 2020
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และมอบใบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ (en translation)
15-10-2020
9
October 15 2020
แพทย์หญิงปรียา กุลละวณิชย์ ที่ปรึกษาสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ (en translation)
15-10-2020
48