พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์ (en)
Job title :
ด้านเครือข่ายวิชาการและ บริการโรคผิวหนัง
Doctor title :
แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง
Education History :
- พบ. (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) - อนุมัติบัตร สาขาตจวิทยา
- Cert. in Electron Microscopy (Nihon University,Tokyo, Japan)
- Cert. in Immunoelectron Microscopy(Keio University,Tokyo, Japan)
- อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
- Cert. in Bioengineering (Tohoku University, Sendai, Japan)
Doctor Appointment