ตารางการออกตรวจแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง
03/05/2021
10480

พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์

ตารางการออกตรวจ

เสาร์: 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล

ตารางการออกตรวจ

อังคาร: 16.30-20.00 น.
พฤหัสบดี: 16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.ศิรินดา แจ่มจรรยา

ตารางการออกตรวจ

ออกตรวจเฉพาะเวลาราชการ วันพฤหัสบดี

นัดหมายแพทย์

พญ.พิมพา ตันธนศรีกุล

ตารางการออกตรวจ

ศุกร์: 08.30-20.00 น.
เสาร์ : 8.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.ประภาวรรณ เชาวะวณิช

ตารางการออกตรวจ

อังคาร(สป. 2,4): 16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์

นายแพทย์โกวิท คัมภีรภาพ

ตารางการออกตรวจ

อังคาร: 16.30-20.00 น.
พฤหัสบดี: 16.30-20.00 น.
เสาร์: 13.00 -16.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก

ตารางการออกตรวจ

อังคาร: 16.30 -20.00 น.
เสาร์: 08.30 -12.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.ไพลิน พวงเพชร

ตารางการออกตรวจ

พฤหัสบดี: 16.30-20.00 น.
เสาร์: 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.อรยา กว้างสุขสถิตย์

ตารางการออกตรวจ

เสาร์: เช้า-บ่าย

นัดหมายแพทย์

นายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์

ตารางการออกตรวจ

อังคาร:16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์

ตารางการออกตรวจ

จันทร์(สป. 2,4) : 16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์

นายแพทย์ชวลิต ทรัพย์ศรีสัญจัย

ตารางการออกตรวจ

จันทร์ : 16.30-20.00 น.
พฤหัสบดี: 16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์

นายแพทย์ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์

ตารางการออกตรวจ

ศุกร์ :16.30-20.00 น.
เสาร์: 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.จันทร์จิรา สวัสดิพงษ์

ตารางการออกตรวจ

จันทร์ : 16.30-20.00 น.
ศุกร์: 16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.ชินมนัส เลขวัต

ตารางการออกตรวจ

จันทร์: 16.30-20.00 น.
เสาร์: 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

ดร. นพ. ธนวัฒน์ คูถิรตระการ

ตารางการออกตรวจ

เสาร์(สป. 2,4) : 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

นายแพทย์ทนงเกียรติ เทียนถาวร

ตารางการออกตรวจ

อังคาร:16.30-20.00 น.
เสาร์: 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.ปิ่นนรี ขัตติพัฒนาพงษ์

ตารางการออกตรวจ

พฤหัส:16.30-20.00 น.
ศุกร์: 16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์

Voraphol Vejjabhinanta

ตารางการออกตรวจ

จันทร์: 16.30-20.00 น.
พฤหัส: 16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์

นันท์นภัส

ตารางการออกตรวจ

ศุกร์:16.30-20.00 น.
เสาร์ : 13.00-16.30

นัดหมายแพทย์

Tanaporn Borriboon 

ตารางการออกตรวจ

เสาร์: 13.00-16.30

นัดหมายแพทย์

วันStaff ๑Staff ๒Staff ๓Staff ๔FellowDerm .Sur.
จันทร์พ.พิมพาพ.โกวิทพ.ศศธรFellowDerm .Sur.
จันทร์ สัปดาห์ที่ ๒,๔พ.พิมพาพ.โกวิทพ.ศศธรพ.พัชรวิภา
นอกเวลาจันทร์สัปดาห์ที่ ๑พ.โกวิท
นอกเวลาจันทร์พ.พิมพา
อังคารพ.อารยาพ.วรพลพ.สิวะรัตน์Fellow
นอกเวลาอังคารพ.วรพล
พุธ สัปดาห์ที่ ๑, ๓, ๕พ.อาภาศรีพ.ชนิศาพ.กษิราFellowDerm .Sur.
พุธ สัปดาห์ที่ ๒, ๔พ.อาภาศรีพ.ชนิศาพ.มัฏฐสุดาFellowDerm .Sur.
พฤหัส สัปดาห์ที่ ๑, ๓, ๕พ.นัทยาพ.ภัทริดาพ.พิมสิริFellowDerm .Sur.
พฤหัส สัปดาห์ที่ ๒, ๔พ.อัญชิสาพ.ภัทริดาพ.พิมสิริFellowDerm .Sur.
ศุกร์ สัปดาห์ที่ ๑, ๓, ๕พ.กันต์กนิษฐ์พ.ชื่นกมลพ.ศศธรFellowDerm .Sur.
ศุกร์ สัปดาห์ที่ ๒, ๔พ.นัทยาพ.ชื่นกมลพ.ศศธรFellowDerm .Sur.
นอกเวลาศุกร์พ.ศศธร