ตารางการออกตรวจแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง
03/05/2021
2319

นายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์

ตารางการออกตรวจ

ศุกร์: 16.30-20.00 น.
เสาร์: 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์

ตารางการออกตรวจ

ศุกร์: 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.รัศนี อัครพันธุ์

ตารางการออกตรวจ

อังคาร(สัปดาห์ที่1,3): 16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์

ตารางการออกตรวจ

จันทร์: 16.30-20.00 น.
เสาร์: 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล

ตารางการออกตรวจ

อังคาร: 16.30-20.00 น.
พฤหัสบดี: 16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.พัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง

ตารางการออกตรวจ

เสาร์: 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

ดร. นพ. เวสารัช เวสสโกวิท

ตารางการออกตรวจ

พฤหัสบดี: 16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.ประภาวรรณ เชาวะวณิช

ตารางการออกตรวจ

อังคาร: 16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์

นายแพทย์โกวิท คัมภีรภาพ

ตารางการออกตรวจ

อังคาร: 16.30-20.00 น.
พฤหัสบดี: 16.30-20.00 น.
เสาร์: 13.00 -16.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก

ตารางการออกตรวจ

อังคาร: 16.30 -20.00 น.
เสาร์: 08.30 -12.00 น.
เสาร์(สัปดาห์ที่1,3,5): 13.00 -16.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.ไพลิน พวงเพชร

ตารางการออกตรวจ

พฤหัสบดี: 16.30-20.00 น.
เสาร์: 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.อรยา กว้างสุขสถิตย์

ตารางการออกตรวจ

ศุกร์:16.30-20.00 น.
เสาร์: 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

นายแพทย์ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์

ตารางการออกตรวจ

พฤหัสบดี :16.30-20.00 น.
ศุกร์ :16.30-20.00 น.
เสาร์: 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล

ตารางการออกตรวจ

เสาร์ที่2,4 ของเดือน:13.00 -16.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี

ตารางการออกตรวจ

จันทร์: 16.30-20.00 น.
เสาร์: 08.30-12.00 น.
เสาร์: 13.00-16.00 น.

นัดหมายแพทย์

ดร. นพ. ธนวัฒน์ คูถิรตระการ

ตารางการออกตรวจ

เสาร์: 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

นายแพทย์ทนงเกียรติ เทียนถาวร

ตารางการออกตรวจ

อังคาร:16.30-20.00 น.
เสาร์: 08.30-12.00 น.
เสาร์: 13.00-16.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.พิมพา ตันธนศรีกุล

ตารางการออกตรวจ

อังคาร: 08.30-12.00 น.
ศุกร์: 08.30-12.00 น.
เสาร์ : 13.00-16.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.จันทร์จิรา สวัสดิพงษ์

ตารางการออกตรวจ

อังคาร : 16.30-20.00 น.
พฤหัสบดี: 16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.ธนศรี เสสะเวช

ตารางการออกตรวจ

อังคาร : 16.30-20.00 น.
พฤหัสบดี: 16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.พัจนภา เวชอนุรักษ์

ตารางการออกตรวจ

จันทร์: 08.30-12.00 น.
ศุกร์: 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

นายแพทย์ชวลิต ทรัพย์ศรีสัญจัย

ตารางการออกตรวจ

จันทร์ : 16.30-20.00 น.
พฤหัสบดี: 16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.สลิล สุวพันธ์

ตารางการออกตรวจ

จันทร์: 16.30-20.00 น.
ศุกร์: 16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์