ตารางการออกตรวจแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง
03/05/2021
5729

นายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์

ตารางการออกตรวจ

ศุกร์: 16.30-20.00 น.
เสาร์: 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์

ตารางการออกตรวจ

ศุกร์: 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.รัศนี อัครพันธุ์

ตารางการออกตรวจ

อังคาร(สัปดาห์ที่1,3): 16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์

ตารางการออกตรวจ

จันทร์: 16.30-20.00 น.
เสาร์: 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล

ตารางการออกตรวจ

อังคาร: 16.30-20.00 น.
พฤหัสบดี: 16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.พัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง

ตารางการออกตรวจ

เสาร์: 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

ดร. นพ. เวสารัช เวสสโกวิท

ตารางการออกตรวจ

พฤหัสบดี: 16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.ประภาวรรณ เชาวะวณิช

ตารางการออกตรวจ

อังคาร: 16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์

นายแพทย์โกวิท คัมภีรภาพ

ตารางการออกตรวจ

อังคาร: 16.30-20.00 น.
พฤหัสบดี: 16.30-20.00 น.
เสาร์: 13.00 -16.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก

ตารางการออกตรวจ

อังคาร: 16.30 -20.00 น.
เสาร์: 08.30 -12.00 น.
เสาร์(สัปดาห์ที่1,3,5): 13.00 -16.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.ไพลิน พวงเพชร

ตารางการออกตรวจ

พฤหัสบดี: 16.30-20.00 น.
เสาร์: 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.อรยา กว้างสุขสถิตย์

ตารางการออกตรวจ

ศุกร์:16.30-20.00 น.
เสาร์: 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

นายแพทย์ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์

ตารางการออกตรวจ

พฤหัสบดี :16.30-20.00 น.
ศุกร์ :16.30-20.00 น.
เสาร์: 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล

ตารางการออกตรวจ

เสาร์ที่2,4 ของเดือน:13.00 -16.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี

ตารางการออกตรวจ

จันทร์: 16.30-20.00 น.
เสาร์: 08.30-12.00 น.
เสาร์: 13.00-16.00 น.

นัดหมายแพทย์

ดร. นพ. ธนวัฒน์ คูถิรตระการ

ตารางการออกตรวจ

เสาร์: 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

นายแพทย์ทนงเกียรติ เทียนถาวร

ตารางการออกตรวจ

อังคาร:16.30-20.00 น.
เสาร์: 08.30-12.00 น.
เสาร์: 13.00-16.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.พิมพา ตันธนศรีกุล

ตารางการออกตรวจ

อังคาร: 08.30-12.00 น.
ศุกร์: 08.30-12.00 น.
เสาร์ : 13.00-16.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.จันทร์จิรา สวัสดิพงษ์

ตารางการออกตรวจ

อังคาร : 16.30-20.00 น.
พฤหัสบดี: 16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.ธนศรี เสสะเวช

ตารางการออกตรวจ

อังคาร : 16.30-20.00 น.
พฤหัสบดี: 16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.พัจนภา เวชอนุรักษ์

ตารางการออกตรวจ

จันทร์: 08.30-12.00 น.
ศุกร์: 08.30-12.00 น.

นัดหมายแพทย์

นายแพทย์ชวลิต ทรัพย์ศรีสัญจัย

ตารางการออกตรวจ

จันทร์ : 16.30-20.00 น.
พฤหัสบดี: 16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์

พญ.สลิล สุวพันธ์

ตารางการออกตรวจ

จันทร์: 16.30-20.00 น.
ศุกร์: 16.30-20.00 น.

นัดหมายแพทย์

วันStaff ๑Staff ๒Staff ๓Staff ๔FellowDerm .Sur.
จันทร์พ.พิมพาพ.โกวิทพ.ศศธรFellowDerm .Sur.
จันทร์ สัปดาห์ที่ ๒,๔พ.พิมพาพ.โกวิทพ.ศศธรพ.พัชรวิภา
นอกเวลาจันทร์สัปดาห์ที่ ๑พ.โกวิท
นอกเวลาจันทร์พ.พิมพา
อังคารพ.อารยาพ.วรพลพ.สิวะรัตน์Fellow
นอกเวลาอังคารพ.วรพล
พุธ สัปดาห์ที่ ๑, ๓, ๕พ.อาภาศรีพ.ชนิศาพ.กษิราFellowDerm .Sur.
พุธ สัปดาห์ที่ ๒, ๔พ.อาภาศรีพ.ชนิศาพ.มัฏฐสุดาFellowDerm .Sur.
พฤหัส สัปดาห์ที่ ๑, ๓, ๕พ.นัทยาพ.ภัทริดาพ.พิมสิริFellowDerm .Sur.
พฤหัส สัปดาห์ที่ ๒, ๔พ.อัญชิสาพ.ภัทริดาพ.พิมสิริFellowDerm .Sur.
ศุกร์ สัปดาห์ที่ ๑, ๓, ๕พ.กันต์กนิษฐ์พ.ชื่นกมลพ.ศศธรFellowDerm .Sur.
ศุกร์ สัปดาห์ที่ ๒, ๔พ.นัทยาพ.ชื่นกมลพ.ศศธรFellowDerm .Sur.
นอกเวลาศุกร์พ.ศศธร