พญ.ไพลิน พวงเพชร
ตำแหน่ง :
ด้านพัฒนาระบบบริการ
ตำแหน่งแพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง :
แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง
ประวัติการศึกษา :
-พบ.คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล -วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา
- Fellow in Cutaneous allergy, St. John's Institute of Dermatology, King's college, London, UK
นัดหมายแพทย์