พญ.ไพลิน พวงเพชร (en)
Job title :
ด้านพัฒนาระบบบริการ
Doctor title :
แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง
Education History :
-พบ.คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล -วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา
- Fellow in Cutaneous allergy, St. John's Institute of Dermatology, King's college, London, UK
Doctor Appointment