พญ.เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก
ตำแหน่ง :
ด้านฝึกอบรม
ตำแหน่งแพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง :
แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง
ประวัติการศึกษา :
- พบ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) - วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ - วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา
- Cert. Clinical Reserch Fellowship with Department of Dermatology (Henry Ford Hospital, Detroit, Michigan USA)
นัดหมายแพทย์