พญ.เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก (en)
Job title :
ด้านฝึกอบรม
Doctor title :
แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง
Education History :
- พบ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) - วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ - วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา
- Cert. Clinical Reserch Fellowship with Department of Dermatology (Henry Ford Hospital, Detroit, Michigan USA)
Doctor Appointment