พญ.พิมพา ตันธนศรีกุล
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ
ตำแหน่งแพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง :
แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง
ประวัติการศึกษา :
- พบ.(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
- วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา
- อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
- Master of Science in Genes, Drugs, and Stem cells - Novel Therapies, Imperial College London, UK
- Master of Science in Clinical Dermatology(Full-time, Cardiff University, UK)
- Fellowship in cutaneous and laser surgery,Institute of Dermatology,Thailand
- Certificate in Anti-aging, Juntendo University, Japan
นัดหมายแพทย์