พญ.พิมพา ตันธนศรีกุล en
Job title :
ด้านกิจการพิเศษ
Doctor title :
แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง
Education History :
- พบ.(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
- Master of Science in Clinical Dermatology(Full-time, Cardiff University, UK)
-Fellowship in cutaneous and laser surgery,Institute of Dermatology,Thailand
-Master of Science in Genes, Drugs, and Stem cells - Novel Therapies, Imperial College London
- วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา
Doctor Appointment