พญ.ปิ่นนรี ขัตติพัฒนาพงษ์
ตำแหน่ง :
-
ตำแหน่งแพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง :
แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง
ประวัติการศึกษา :
- พบ. (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) - วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา
นัดหมายแพทย์