พญ.ปิ่นนรี ขัตติพัฒนาพงษ์ en
Job title :
รอข้อมูล
Doctor title :
แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง
Education History :
- พบ. (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) - วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา
Doctor Appointment