นพ.โกวิท คัมภีรภาพ
ตำแหน่ง :
ด้านกิจการพิเศษ
ตำแหน่งแพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง :
-
ประวัติการศึกษา :
- พบ. (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) - อนุมัติบัตร สาขาตจวิทยา - อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
- Cert. in Dermatopathology (Tokyo Women's University)
- Cert. in Leprosy Research (National Leprosy Research Institute, Japan)
- Cert. in Molecular Biology (Royal Tropical Institute, The Netherlands)
นัดหมายแพทย์