นพ.โกวิท คัมภีรภาพ (en)
Job title :
ด้านกิจการพิเศษ
Doctor title :
แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง
Education History :
- พบ. (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) - อนุมัติบัตร สาขาตจวิทยา - อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
- Cert. in Dermatopathology (Tokyo Women's University)
- Cert. in Leprosy Research (National Leprosy Research Institute, Japan)
- Cert. in Molecular Biology (Royal Tropical Institute, The Netherlands)
Doctor Appointment