ข่าวสารกิจกรรม
ตุลาคม 07 2020
วันธรรมสวนะ
07-10-2020
160
มีนาคม 27 2021
รณรงค์แต่งเครื่องแบบ สถาบันผิวหนัง
27-03-2021
307
มีนาคม 27 2021
บุคคลต้นแบบ สถาบันโรคผิวหนัง
27-03-2021
136
มีนาคม 27 2021
บริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
27-03-2021
160
ตุลาคม 07 2020
เพื่อนพ้อง น้องพี่ ที่เรารัก
07-10-2020
20
ตุลาคม 07 2020
ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ
07-10-2020
169
ตุลาคม 07 2020
ยกย่อง เชิดชูการทำความดี
07-10-2020
13
ตุลาคม 07 2020
โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
07-10-2020
22
ตุลาคม 07 2020
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เลี้ยงรับรองแพทย์ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ที่เข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านจิตวิทยา ครั้งที่ 35
07-10-2020
52
ตุลาคม 07 2020
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาคุณภาพ” รุ่นที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2561
07-10-2020
13
ตุลาคม 07 2020
กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริต สถาบันโรคผิวหนัง
07-10-2020
9
ตุลาคม 07 2020
กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริต สถาบันโรคผิวหนัง
07-10-2020
10
ตุลาคม 07 2020
เครือข่ายด้านวิชาการ และบริการผู้ป่วยโรคผิวหนัง นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7
07-10-2020
12
ตุลาคม 07 2020
นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานเปิดอบรมแพทย์ผิวหนัง หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน
07-10-2020
16
ตุลาคม 07 2020
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 46 ปี สถาบันโรคผิวหนัง และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
07-10-2020
22
ตุลาคม 07 2020
นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ร่วมประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนา Service Plan อายุรกรรมโรคผิวหนัง
07-10-2020
16
ตุลาคม 07 2020
นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ นำทีมสถาบันโรคผิวหนังจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ในโอกาสวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 76 ปี
07-10-2020
319
ตุลาคม 07 2020
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านโรคผิวหนังระดับชาติ โดยมีแพทย์หญิงปรียา กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการด้านโรคผิวหนังระดับชาติ
07-10-2020
15
ตุลาคม 07 2020
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และมอบใบประกาศนียบัตรแก่แพทย์
07-10-2020
29
ตุลาคม 07 2020
แพทย์หญิงปรียา กุลละวณิชย์ ที่ปรึกษาสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
07-10-2020
309