ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
มิถุนายน 10 2021
dกรมการแพทย์ ส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง
10-06-2021
38
มิถุนายน 04 2021
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
04-06-2021
14
มิถุนายน 04 2021
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกและเลื่อนวันการประเมินคุณลักษณะเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมการแพทย์ รุ่นที่ 17
04-06-2021
14
มิถุนายน 01 2021
ประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
01-06-2021
10
มิถุนายน 01 2021
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (ผ่านออนไลน์)
01-06-2021
18
พฤษภาคม 21 2021
กรมการแพทย์ ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง 1.ขยายระยะเวลาการรับสมัครหลักสูตรการบริหารบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 2.หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 4 เดือน
21-05-2021
12
พฤษภาคม 21 2021
ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพิษภัยของยาสูบ ในพื้นที่เขตราชเทวี
21-05-2021
6
พฤษภาคม 21 2021
ขอเชิญข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมโครงการ Meet the Expert ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
21-05-2021
10
พฤษภาคม 21 2021
ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์รอบพิเศษ ประจำปีการฝึกอบรม 2564
21-05-2021
211
พฤษภาคม 18 2021
กรมการแพทย์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
18-05-2021
49
พฤษภาคม 14 2021
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-O ฉบับมืออาชีพ
14-05-2021
23
พฤษภาคม 14 2021
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Innovation Speakers’Series : Solving the Workforce Crisis in Health and Care
14-05-2021
7
พฤษภาคม 14 2021
กรมการแพทย์ ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง
14-05-2021
9
พฤษภาคม 14 2021
สำนักงานประกันสังคม ได้มีการรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
14-05-2021
8
พฤษภาคม 06 2021
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564
06-05-2021
29
พฤษภาคม 03 2021
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป : การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย รุ่นที่ 2 (Mini MUM)
03-05-2021
7
พฤษภาคม 03 2021
สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
03-05-2021
45
เมษายน 28 2021
กรมการแพทย์ ขอประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง
28-04-2021
12
เมษายน 28 2021
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2564
28-04-2021
25
เมษายน 22 2021
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป : การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย รุ่นที่ 2 (Mini MUM)
22-04-2021
12