คู่มือนักวิจัย แบบฟอร์มวิจัย (en translation)
15-10-2020 10:10
5

• แผนผังการยื่นเสนอโครงการ ดาวน์โหลดไฟล์

• เอกสารหมายเลข 1 ก่อนส่งโครงการ ดาวน์โหลดไฟล์

• แบบฟอร์ม ว1ช ดาวน์โหลดไฟล์

• แบบเสนอโครงการ ดาวน์โหลดไฟล์

• แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดไฟล์

• แบบติดตามผลงานวิจัย ปิดโครงการวิจัย  ดาวน์โหลดไฟล์

• แบบแก้ไขตามมติที่ประชุม ดาวน์โหลดไฟล์

• บันทึกข้อความถึงประธานคกก.วิจัย ดาวน์โหลดไฟล์

• หนังสือแสดงเจตนายินยอม ดาวน์โหลดไฟล์

• เอกสารชี้แจ้งผู้เข้าร่วมการวิจัย ดาวน์โหลดไฟล์

• ประวัติคณะผู้วิจัย ดาวน์โหลดไฟล์