บริการผู้ป่วยนอก

ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

1.ติดต่อด้วยตนเอง

ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ชั้น 10 สำนักงานชั่วคราว สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   ที่อยู่: 420/7 สถาบันโรคผิวหนัง ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

2.นัดตรวจทางโทรศัพท์                                         
นัดล่วงหน้าที่งานประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 วันทำการ ไม่เกิน 120 วัน พร้อมแจ้งเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น. (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทรศัพท์: 0-2354-5222, 095-207-2800

3.นัดตรวจทางอินเตอร์เน็ต

ทางเว็บไซต์ www.inderm.go.th ลงทะเบียนนัดล่วงหน้า   1 วันทำการ

หมายเหตุ

การบริการแบบวิถีใหม่ก่อนขึ้นชั้น 10 (OPD)
1. ผู้รับบริการต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงทางเดินหายใจด้วยแบบประเมินที่สถาบันโรคผิวหนังจัดทำขึ้นก่อนเข้ารับบริการทุกราย
2. ผู้รับบริการจะต้องผ่านจุดคัดกรอง/คัดแยกที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ส.เด็ก โดยต้องสวมหน้ากากอนามัย,ผ่านการวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกราย

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

ในเวลาราชการ                                                                   
– วันจันทร์ -วันศุกร์แพทย์ตรวจเวลา 08.00 -12.00 น.
– คลินิกเฉพาะโรค (เฉพาะผู้ป่วยแพทย์นัด)
  วันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.                                     

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ                            

จันทร์,อังคาร,พฤหัสบดี,ศุกร์ เวลา 16.30-20.00น. เสาร์เช้า : เวลา 08.30-12.00น.   เสาร์บ่าย : เวลา 13.00-16.00น.

หมายเหตุ งดตรวจวันหยุดที่ทางราชการกำหนด และวันที่มีประชุมวิชาการของสถาบัน           

ระบบการแพทย์ทางไกล(Telemedicine)

ติดต่อลงทะเบียนที่เบอร์ 0-9785-10000  หรือ 0-9785-20000 (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.30-10.30น.

และสามารถทำการนัดผ่าน Application : Line ได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. แต่ต้องนัดล่วงหน้าก่อนวันตรวจ 2 วัน ทำการ โดยทำการสแกนQR-Code เพิ่มเพื่อน สำหรับลงทะเบียนและตรวจรักษา
หมายเหตุ ผู้ที่ต้องการใช้บริการต้องเป็นผู้ป่วยเก่าที่เคยมารับบริการภายใน 1 ปี เป็นผู้ป่วยที่มีอาการคงที่        

ซื้อยาเดิมโดยไม่พบแพทย์ (Telepharmacy)

โดยเภสัชกร ให้บริการผู้ป่วยที่มีประวัติเคยใช้ยา
Acne lotion, Post acne lotion, Acne cream,Post acne lotion, Cold cream, SS milk, L soap, Minoxidil, SS titanium, Dermo shampoo
ยาผลิตตำรับสถาบันฯ : Cream base, Urea cream, Liquid paraffin, Tar shampoo สามารถโทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลข 0-9785-10000 หรือ0-9785-20000 วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น.

หลักเกณ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอรับบริการ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้แสดง                  

บัตรประชาชน หรือใบขับขี่รถยนต์, บัตรประจำตัวต่างด้าว, พาสปอร์ต, บัตรประกันสังคมหรือบัตรประกันสุขภาพ พร้อมใบส่งตัว

คลินิกเฉพาะโรค

คลินิกเฉพาะโรค เป็นผู้ป่วยที่แพทย์พิจารณานัดเข้าคลินิกเฉพาะโรคเท่านั้น ซึ่งตรวจเฉพาะวันพุธช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00น. คลินิกเฉพาะโรค มีดังนี้                            

  • คลินิกเฉพาะโรคอิมมูนวิทยา/โรคตุ่มน้ำพองใส
  • คลินิกโรคสะเก็ดเงิน
  • คลินิกโรคติดเชื้อ/Leprosy
  • คลินิกโรคลมพิษ
  • คลินิกพันธุศาสตร์
  • คลินิกเด็ก

ระบบการแพทย์ทางไกลคลินิกเฉพาะโรค (Telemedicine Special clinic)

ให้บริการผู้ป่วยที่แพทย์นัด และไม่สามารถเดินทางมารับบริการในโรงพยาบาลได้ติดต่อลงทะเบียนที่เบอร์ 095-2072871 เวลา 14.00-15.30 น. วันจันทร์- วันศุกร์ หรือนัดหมายผ่าน Application Line : เพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรศัพท์ 095-207287

การเลื่อนนัดที่แผนกผู้ป่วยนอก

การโทรเลื่อนนัดที่แผนกผู้ป่วยนอก :
โทรล่วงหน้าก่อนวัดนัด 1 วันทำการ    วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00-15.30 น. 
โทรศัพท์ : 095-207-2811, 095-207-2812 
เลื่อนนัดทาง Line Application ผ่าน QR code