กลุ่มงานพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล

พัฒนาองค์ความรู้ด้านโรคผิวหนังทั้งในเชิงลึก และเชิงบูรณาการ
อย่างมีมาตรฐาน เน้นด้านการวิจัยในแง่การวินิจฉัยโรค
ที่เกี่ยวกับโรคผิวหนัง โดยเฉพาะโรคผิวหนังที่เกิดจากพันธุกรรม และในปัจจุบันมีการนำมาใช้ทางคลินิก


การดำเนินงานหลัก

การศึกษาวิจัยรหัสพันธุกรรมในผู้ป่วยที่เกี่ยวกับโรคผิวหนัง โดยเฉพาะโรคผิวหนังที่เกิดจากพันธุกรรม. โรคผิวหนังที่เกิดจากพันธุกรรมบางชนิดแม้ว่าความชุกต่ำแต่มีความสำคัญที่จักต้องวินิจฉัยให้ได้เนื่องจากมีความสำคัญในด้านการพยากรณ์โรค
ดูแลรักษา และในปัจจุบันมีการนำมาใช้ทางคลีนิก ส่วนใหญ่จะเป็นการวินิจฉัยทารกในครรภ์และการให้คำปรึกษาคู่สมรสที่บุตรมีโรคดังกล่าวเพื่อการวางแผนครอบครัว

การศึกษารหัสพันธุกรรมและให้บริการตรวจเชื้อ Mycobacterium, Atypical mycobacterium, Virus, Fungus