พญ.อรยา กว้างสุขสถิตย์ (en)
Job title :
รองผู้อำนวยการด้าน พัฒนาระบบสุขภาพ
Doctor title :
แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง
Education History :
- พบ. เกียตินิยมอันดับ 1 (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) - วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ - วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา
- Cert. in immunodermatology (Yamanashi University, Japan)
Doctor Appointment