พญ.นิอร บุญเผื่อน en
Job title :
รอข้อมูล
Doctor title :
แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง
Education History :
- แพทยศาสตร์บัณฑิต (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (มหาวิทยาลัยมหิดล)
- วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ - วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา