นพ.ชวลิต ทรัพย์ศรีสัญจัย
ตำแหน่ง :
-
ตำแหน่งแพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง :
แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง
ประวัติการศึกษา :
- แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (มหาวิทยาลัยมหิดล)
- วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา
นัดหมายแพทย์