นพ.ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์
ตำแหน่ง :
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งแพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง :
แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง
ประวัติการศึกษา :
- แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
- วุฒิบัตร พยาธิวิทยากายวิภาค (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว (วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล)
- วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา (สถาบันโรคผิวหนัง)
- Visiting Fellowship in Dermatopathology, St John’s Institute of Dermatology, St Thomas' Hospital, London, UK
นัดหมายแพทย์