ข่าวสารกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 21 2024
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ โดยมี แพทย์หญิงอรยา กว้างสุขสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นายพสิษฐ์ เงางาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และทีมสหวิชาชีพจากสถาบันโรคผิวหนัง ร่วมกับตจเเพทย์ จากโรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง เเละกองวิชาการเเพทย์ เพื่อหารือบทบาทการสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคผิวหนังของตจแพทย์ที่อยู่ในสังกัดโรงพยาบาลของกรมการแพทย์ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมแถลงข่าว ชั้น 18 สถาบันโรคผิวหนัง และ ผ่านทาง Zoom meeting
21-02-2024
2
กุมภาพันธ์ 21 2024
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตระหนักรู้ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาล”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายแพทย์ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ควบคู่ไปกับการเรียนรู้แลกเปลี่ยน และการรับรองจากองค์กรภายนอก เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการกำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง
21-02-2024
1
กุมภาพันธ์ 21 2024
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมความรู้การจดสิทธิบัตร สิทธิทางปัญญา และค่าตอบแทนนวัตกรโดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรัญญา สุวรรณสิงห์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มาเป็นวิทยากรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้ความรู้เรื่องการจดสิทธิบัตร สิทธิทางปัญญา และค่าตอบแทนนวัตกร แก่บุคลากรสถาบันโรคผิวหนังอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนวัตกรของสถาบันโรคผิวหนังในวันที่ 19 และ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง
21-02-2024
1
กุมภาพันธ์ 21 2024
สถาบันโรคผิวหนัง จัดรายการ “รู้ทันปัญหาผิว” ครั้งที่ 4/2567เรื่อง ทำความรู้จักโรคด่างขาว แท้จริงแล้วเป็นอย่างไร? ผ่าน Facebook Live เพจสถาบันโรคผิวหนัง โดยมี แพทย์หญิงพิมสิริ พูลสุวรรณ นายแพทย์ชำนาญการเป็นวิทยากรให้ความรู้เเละร่วมตอบประเด็นคำถามจากประชาชนในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 18.30 – 19.00 น
21-02-2024
1
กุมภาพันธ์ 15 2024
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง นางสาวนฤมล สุรเมธีกุล รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นายพสิษฐ์ เงางาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการสิ่งเเวดล้อมเเละความปลอดภัย คณะกรรมการ BANGKOK GREEN & CLEAN HOSPITAL PLUS IOD (BKKGC +) สถาบันโรคผิวหนัง เพื่อรับการตรวจประเมิน การรับรองมาตรฐาน BANGKOK GREEN & CLEAN HOSPITAL PLUS (BKKGC + )จากคณะกรรมการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เเละสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30- 15.30 น. ณ อาคารสถาบันโรคผิวหนัง
15-02-2024
15
กุมภาพันธ์ 07 2024
นายพสิษฐ์ เงางาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยโรคผิวหนัง” (Clinical Nursing practice Guideline : CNPG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ขวัญนภา ขวัญสถาพรกุล นักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นวิทยากรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากสถาบันโรคผิวหนัง และโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ซึ่งมุ่งหวังให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ได้ใช้มาตรฐานการพยาบาลเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย การให้ความรู้ในการปฏิบัติตนของผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง เพื่อความสร้างความเป็นเลิศและความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการในประเทศต่อไปในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 18 สถาบันโรคผิวหนัง
07-02-2024
35
กุมภาพันธ์ 07 2024
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง นายแพทย์ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพจากสถาบันโรคผิวหนัง เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนารูปแบบการตรวจรักษาโรคผิวหนังในผู้ต้องขัง โดยมี นายแพทย์พงศ์ภัค อารียาภินันท์ กล่าววัตถุประสงค์ของการประชุม โดยสถาบันโรคผิวหนังรายงานผลการดำเนินงานแพทย์จิตอาสาเฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง ปี 2566ใน 3 เรือนจำ ได้แก่ เรือนจำกลางครองเปรม เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ทัณฑสถานหญิงกลาง พร้อมจำทำแผนการสนับสนุนเพิ่มเติมในปี 2567เพื่อการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บรรลุวัตถุประสงค์เเละเกิดประโยชน์ต่อผู้ต้องขังอย่างครอบคลุมในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ประชุม ชั้น 18 สถาบันโรคผิวหนัง ผ่านระบบ Webex Meetings
07-02-2024
19
กุมภาพันธ์ 05 2024
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านนวัตกรรมการแพทย์ ตอบโจทย์ของประเทศที่ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 โดยมีนายแพทย์สุตศรัญย์ พรึงลำภู หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน เเละได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้บุคลากรของสถาบันโรคผิวหนัง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนวัตกรรม และนวัตกรรมทางการแพทย์ สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ และต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ในวันพุธที่ 2 และ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง
05-02-2024
25
กุมภาพันธ์ 05 2024
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตร โครงการอบรมหลักสูตรตจศัลยศาสตร์ (Fellowship Training in Cutaneous and Laser Surgery) โดยมี แพทย์หญิงประภาวรรณ เชาวะวณิช ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กล่าวรายงานเนื่องจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังมีความก้าวหน้าตลอดเวลา เพื่อให้แพทย์มีความรู้ความสามารถทางด้านตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ผิวหนัง จึงมีการเปิดหลักสูตรตจศัลยศาสตร์ ซึ่งมีผู้สำเร็จการอบรม ทั้งหมด 4 คน โดยเป็นแพทย์จากประเทศไทย 1 คน ประเทศบังกลาเทศ 1 คน ประเทศกัมพูชา 1 คน และประเทศพม่า 1 คนเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 19 สถาบันโรคผิวหนัง
05-02-2024
23
กุมภาพันธ์ 01 2024
สถาบันโรคผิวหนังจัดกิจกรรม GREEN& Hygiene การส่งเสริมสุขภาพ แก่ผู้มารับบริการทุกกลุ่มวัย โดยมี นางคนึงนิจ ไวสุพี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวอิงลดา ศรีโภคา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้ให้ความรู้ สาธิต และจัดบริการให้คำปรึกษาด้าน GREEN & Hygiene หรือการส่งเสริมสุขภาพ แก่ผู้มารับบริการทุกกลุ่มวัย และเจ้าหน้าที่จากสถาบันโรคผิวหนังได้ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้มารับบริการ สร้างความรู้ความเข้าใจมุ่งเน้นจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ก่อให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการในวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ชั้น 9 สถาบันโรคผิวหนัง
01-02-2024
5
ธันวาคม 28 2023
สถาบันโรคผิวหนัง เปิดตัวทีม Care D+ สร้างนักสื่อสารประสานใจ สถาบันโรคผิวหนัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานในพิธีเปิด และนายพสิษฐ์ เงางาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน โดยทีม Care D+ ของสถาบันโรคผิวหนังเป็นทีมที่เข้ามาช่วยสร้างวัฒนธรรมใหม่ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และได้รับความสะดวกรวดเร็วเมื่อมารับบริการที่สถาบันโรคผิวหนังมากที่สุดในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ชั้น 9 สถาบันโรคผิวหนัง
28-12-2023
846
ธันวาคม 28 2023
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการเเพทย์ นำโดย แพทย์หญิงพิมพา ตันธนศรีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคลินิกบริการรูปแบบพิเศษ สาขา DMS6 และแพทย์หญิงจันทร์จิรา สวัสดิพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคลินิกบริการรูปแบบพิเศษ สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพจากสถาบันโรคผิวหนัง ออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังสำหรับผู้ต้องขังตามวัตถุประสงค์ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กรมการแพทย์ร่วมกับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านผิวหนังเข้าถึงยา การรักษา และได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคผิวหนังจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยมี นายกิตติกร ศุภพงศกร ผู้อำนวยการส่วนสถานพยาบาล ให้การต้อนรับทีมสหวิชาชีพจากสถาบันโรคผิวหนัง ทั้งนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลทั้งสิ้น 70 ราย ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ เรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร
28-12-2023
888
ธันวาคม 28 2023
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เเละแพทย์หญิงอรยา กว้างสุขสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นำทีมสหวิชาชีพร่วมจัดนิทรรศการวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุในการประชุมสื่อสารและชี้แจงนโยบายด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ เเละต้อนรับแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ ประธานในพิธีเปิด เเละนายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการของสถาบันโรคผิวหนัง ในการประชุมสื่อสารและชี้แจงนโยบาย ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อสื่อสารแนวทาง สนับสนุน และถ่ายทอดเครื่องมือทางวิชาการ ตลอดจนเทคโนโลยีสำหรับการจัดบริการสุขภาพ สำหรับผู้รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุระดับจังหวัด อำเภอ และผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุในสถานพยาบาล ที่เชื่อมโยงส่งต่อภายในเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP)ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
28-12-2023
4,177
ธันวาคม 28 2023
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกตจจิตเวชศาสตร์ สถาบันโรคผิวหนังโดยมี แพทย์หญิงอรยา กว้างสุขสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดคลินิกตจจิตเวชศาสตร์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ชั้น 9 สถาบันโรคผิวหนัง เพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางจิตเวช หรือผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังที่ทำให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อจิตใจ ให้ได้รับการบริการอย่างครบวงจรในจุดเดียว ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาแบบบูรณาการตามสภาพปัญหา และความต้องการของแต่ละคนที่แตกต่างกัน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและสหสาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อตอบรับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข โดยจะเปิดให้บริการในวันพุธ เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ที่งานผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 9 สถาบันโรคผิวหนัง
28-12-2023
180
ธันวาคม 28 2023
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ให้บริการหน่วยเเพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง โดยมีทีมเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ชวลิต ทรัพย์ศรีสัญจัยเเพทย์หญิงกมลรัตณ์ สุนันทวนิช และทีมสหวิชาชีพจากสถาบันโรคผิวหนัง เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยเเละให้การรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนัง ในโอกาสนี้ สถาบันโรคผิวหนังยังได้จัดโครงการสนับสนุนวิชาการด้านโรคผิวหนังในสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยมี แพทย์หญิงชนิศา เกียรติสุระยานนท์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานสิทธิผู้ป่วย เเละจริยธรรมองค์กร ร่วมกับทีมสหวิชาชีพเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งมอบหนังสือเเละคู่มือองค์ความรู้การดูแลผู้สูงอายุและโรคผิวหนังที่พบบ่อยในสถานสงเคราะห์ มีผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลทั้งสิ้น 119 คน เเละผู้เข้าอบรม 21 คนในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชาย จังหวัดปทุมธานี
28-12-2023
17
ธันวาคม 18 2023
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมงาน “มหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 10 ” ประจำปี 2566 เเละลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายคุณภาพทุ่งพญาไท ร่วมกับโรงพยาบาล/สถาบัน 11 แห่ง โดยสถาบันโรคผิวหนังได้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอประเภท Oral Presentation จำนวน 4 ผลงาน ประเภท Poster Presentation จำนวน 4 ผลงาน พร้อมออกบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์ตำรับสถาบันโรคผิวหนังในระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 คณะทันตแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
18-12-2023
6
ธันวาคม 14 2023
สถาบันโรคผิวหนัง จัดอบรม โครงการ Care D+ สร้างนักสื่อสารประสานใจ สถาบันโรคผิวหนัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อยอดจากหลักสูตรหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ครอบคลุมบริบทของสถาบันฯ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้รับความสะดวกรวดเร็วเมื่อมารับบริการที่สถาบันโรคผิวหนังมากที่สุด ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยมี แพทย์หญิงอรยา กว้างสุขสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้บุคลากรด้านสาธารณสุขได้ทำหน้าที่ประสานใจระหว่างผู้ป่วยและญาติ เกิดความเข้าใจ ลดช่องว่างการสื่อสาร เพิ่มความเข้าใจ เกิดความใส่ใจ พร้อมที่จะดูแลผู้มารับบริการและญาติ ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ เวลา 08.00-16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง
14-12-2023
23
ธันวาคม 14 2023
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง นายพสิษฐ์ เงางาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นายแพทย์สุประกิต จิรารัตน์วัฒนา นายแพทย์ชำนาญการ และทีมสหวิชาชีพ สถาบันโรคผิวหนัง ร่วมออกหน่วยเเพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังในโครงการสร้างศูนย์สุขภาพพระสงฆ์ที่วัดตามโครงการ “กุฏิชีวาภิบาล”โดยมี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างศูนย์สุขภาพพระสงฆ์ที่วัดตามโครงการ “กุฏิชีวาภิบาล” เพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธระยะท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้มีพระสงฆ์เข้ารับการตรวจรักษาโรคผิวหนังเบื้องต้น ณ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11 ธันวาคม 2566
14-12-2023
17
ธันวาคม 04 2023
แพทย์หญิงอรยา กว้างสุขสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นายแพทย์สุตศรัญย์ พรึงลำภู นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ แพทย์หญิงคล้ายจันทร์ อินทรใจเอื้อ นายแพทย์ชำนาญการ และทีมสหวิชาชีพ สถาบันโรคผิวหนัง ร่วมออกหน่วยเเพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังในโครงการมหกรรมสุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทางกรมการแพทย์โดยมี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลอัจฉริยะ และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และร่วมเดินเยี่ยมหน่วยบริการตรวจรักษา โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวต้อนรับผู้ร่วมออกหน่วยเเพทย์ เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานการแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ให้เกิดความยั่งยืนในการจัดบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานแก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ สถาบันโรคผิวหนังมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวัสดุปิดแผล Bio cellulose (วัสดุทางการเเพทย์เพื่อการรักษาแผลผิวหนัง) พร้อมยารักษาโรคผิวหนังให้กับโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เเละให้บริการหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสาด้านโรคผิวหนัง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษา และได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคผิวหนังจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 48 ราย ณ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 3 ธันวาคม 2566
04-12-2023
69
ธันวาคม 02 2023
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตร International Fellowship สาขาโรคผื่นแพ้สัมผัสและอาชีวเวชศาสตร์ ระยะเวลา 1 เดือน รุ่นที่ 13 มีแพทย์สำเร็จการอบรม 4 คน จากประเทศไทย 2 คน, ไนจีเรีย 1 คน และกัมพูชา 1 คน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566
02-12-2023
25

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า