ข่าวสารกิจกรรม
กรกฎาคม 05 2024
นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง และนางสาวนฤมล สุรเมธีกุล รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่สถาบันโรคผิวหนัง ได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจกรรมพลังงาน เรื่องการติดตั้ง Solar cell โดยสถาบันโรคผิวหนัง ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และเดินสำรวจพื้นที่สำหรับการติดตั้ง ภายในสถาบันโรคผิวหนังในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันโรคผิวหนัง
05-07-2024
18
กรกฎาคม 05 2024
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์เเละ นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังเเละผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมเปิดงาน YMID MEDZEEDZ & LEAPFORG 2024 โดยมี ดร.กริชผา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดกิจกรรมเเละ นางสาวอัจฉราพรรณ ยอดรัก นักส่งเสริมวัตกรรมอาวุโส สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) รองผู้จัดการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี กล่าวรายงานเพื่อให้ย่านนวัฒนกรรมการแพทย์โยธีเป็นพื้นที่ต้นแบบในการเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมด้านการแพทย์ให้เกิดการต่อยอดเชิงพาณิชย์เเละเกิดการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์เเละบริการสาธารณสุขไทยในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ณ Glen Bar โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์
05-07-2024
21
กรกฎาคม 05 2024
นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กล่าวต้อนรับ เปิดงานการประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567 Theme “ A new Paradigm of Health Care in Next Normal ” โดยมี ดร.กนกพร เเจ่มสมบูรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 13 เป็นประธานพิธีเปิดงานเเละนางสาวกมลมาศ ใสสะอาด ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพ ที่ 13 กรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดกับการสื่อสารระหว่างบุคคลากรที่มีวัยต่างกันในสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรมการวิจัยทางการพยาบาล กรณีศึกษาทางการพยาบาล และด้านบริการพยาบาล ทั้งนี้ สถาบันโรคผิวหนังร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ตํารับสถาบันโรคผิวหนัง ในวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง
05-07-2024
16
กรกฎาคม 05 2024
นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง นายแพทย์ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นายพสิษฐ์ เงางาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และแพทย์หญิงพิมพา ตันธนศรีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคลินิกบริการรูปแบบพิเศษ ศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สาขากระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตรวจเยี่ยมดูสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะย้ายมาอยู่ที่อาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพผู้สูงวัย พร้อมกับ แพทย์หญิงบุษกร โลหารชุน ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ DMS-6 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
05-07-2024
18
มิถุนายน 28 2024
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “Thailand Healthcare 2024” โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการเเพทย์ เเละให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการของสถาบันโรคผิวหนังและนิทรรศการในงาน โดยงาน “Thailand Healthcare 2024” จัดขึ้นเพื่อกลุ่มคนทำงาน และกลุ่มคนสูงวัยให้เตรียมพร้อม ในการเกษียณอย่างมีคุณภาพ ยังคงมุ่งส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ตลอดจนสร้างความตระหนักว่ากลุ่มผู้สูงอายุยังคงเป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถและมีศักยภาพใน การขับเคลื่อนสังคมและประเทศได้ ทั้งนี้ สถาบันโรคผิวหนังร่วมจัดบูธนิทรรศการพร้อมให้บริการตรวจวัดสภาพผิวและแสดงผลิตภัณฑ์ตํารับสถาบันโรคผิวหนัง วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2567 ณ The Mitr-ting room ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร
28-06-2024
14
มิถุนายน 28 2024
นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง นายแพทย์วรพล เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรังแพทย์หญิงประภาวรรณ เชาวะวณิช นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และนายแพทย์ชวลิต ทรัพย์ศรีสัญจัย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อผสานความร่วมมือทางด้านวิทยาการ มาตรฐานเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ ขับเคลื่อนตามนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพมูลค่าสูงเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28-06-2024
9
มิถุนายน 28 2024
นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันโรคผิวหนัง โดยมีนายมาโนช ทองมาก หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศตรี เฉลิมชัย วงษ์เกตุ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งมีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง
28-06-2024
61
มิถุนายน 28 2024
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการเเพทย์ นำโดย แพทย์หญิงไพลิน พวงเพชร นายแพทย์เชี่ยวชาญ และแพทย์หญิงพิชานันท์ แสงฉายศิริศักดิ์ พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพจากสถาบันโรคผิวหนัง ออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังสำหรับผู้ต้องขัง ตามวัตถุประสงค์ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กรมการแพทย์ร่วมกับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านผิวหนังเข้าถึงยา การรักษา และได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคผิวหนังจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมสหวิชาชีพจากสถาบันโรคผิวหนัง มีผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลทั้งสิ้น 53 ราย ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ เรือนจำพิเศษ กรุงเทพมหานคร
28-06-2024
19
พฤษภาคม 14 2024
นายพสิษฐ์ เงางาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เปิดการประชุมการพยาบาลโรคผิวหนังประจำปี 2567 และนางสาวสิรินทิพย์ ทองขาว หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล กล่าวรายงานการประชุมโดยการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้พยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาลและผู้สนใจ ได้รับความรู้และเทคโนโลยีด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคผิวหนัง ที่ก้าวหน้า ทันสมัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลและให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคผิวหนังเบื้องต้น รวมถึงการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสมแก่ผู้ป่วยโรคผิวหนังในการดูแลตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ทั้งหมด 92 คนจัดในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารสถาบันโรคผิวหนัง ผ่านระบบ zoom meeting
14-05-2024
39
พฤษภาคม 14 2024
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วยพระสุขวโรทัย ที่ปรึกษาเจ้าคณะสงฆ์ ภาค 5 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีพร้อมเยี่ยมชมคลินิกบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง คลินิกทันตกรรม รถโมบาย พูดคุยให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนผู้เข้ารับบริการ ทั้งนี้โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ ร่วมจัดทีมแพทย์และพยาบาลให้บริการคลินิกมะเร็งเต้านม สอนแสดงการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และให้ผู้รับบริการฝึกตรวจด้วยตนเอง คลินิกมะเร็งปากมดลูก สอนการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง พร้องแสดงสาธิต การเก็บสิ่งส่งตรวจ และนิทรรศการมะเร็งครบวงจร ในส่วนของการประคับประคอง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ จุดเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย การแพทย์ทางเลือก และการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งนางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567
14-05-2024
45
พฤษภาคม 14 2024
นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เข้าพบแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ที่กำกับดูแลสถาบันโรคผิวหนัง เพื่อรายงานตัวและแสดงความเคารพ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง และรับนโยบายในการดำเนินงานต่อไปในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ กรมการแพทย์ จังหวัดนนทบุรี
14-05-2024
38
พฤษภาคม 14 2024
นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง นายแพทย์ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นายพสิษฐ์ เงางาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางสาวนฤมล สุรเมธีกุล รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันโรคผิวหนังให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “การเป็นองค์กรสมรรถณะสูงด้าน Smart OPD” จากคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้และประสบการณ์การบริหาร และการให้บริการแบบ smart hospital กระตุ้นศักยภาพของบุคคลากรโรงพยาบาล นำไปสู่องค์กรสมรรถะสูง โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 26 คนในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง และหน่วยบริการ อาคารสถาบันโรคผิวหนัง
14-05-2024
83
พฤษภาคม 14 2024
นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เข้ารับตำเเหน่งผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง คนที่ 7 โดยมีนายแพทย์ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นายพสิษฐ์ เงางาม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางสาวนฤมล สุรเมธีกุล รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ พร้อมเข้าสักการะ พระพุทธปฐมเทศนาสิริตจวิทยมงคล พระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารสถาบันโรคผิวหนัง
14-05-2024
21
พฤษภาคม 14 2024
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการเเพทย์ นำโดย แพทย์หญิงเบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก นายแพทย์เชี่ยวชาญ และนายแพทย์ธัญญศักดิ์ เบศรภิญโญวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพจากสถาบันโรคผิวหนัง ออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังสำหรับผู้ต้องขัง ตามวัตถุประสงค์ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กรมการแพทย์ร่วมกับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านผิวหนังเข้าถึงยา การรักษา และได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคผิวหนังจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมสหวิชาชีพจากสถาบันโรคผิวหนัง ทั้งนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลทั้งสิ้น 55 ราย ในวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ เรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร
14-05-2024
26
พฤษภาคม 14 2024
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการเเพทย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตามรอยการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาล” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรันดา ไกรฤทธิชัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านคุณภาพของโรงพยาบาลการให้บริการ และเห็นความสำคัญการพัฒนาคุณภาพ ให้มีความสอดคล้องกับแผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง
14-05-2024
3
เมษายน 29 2024
แพทย์หญิงปิ่นนรี ขัตติพัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านฝึกอบรม สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ได้รับเกียรติถ่ายภาพร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน รองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยแพทย์หญิงประณีต สัจจเจริญพงษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เเพทย์หญิงวนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เเละแพทย์หญิงพู่กลิ่น ตรีสุโกศล อาจารย์ประจำหลักสูตรในโอกาส นำทีมนักศึกษาเเพทย์ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในงาน The 9th RSU International Research Conference (RSUCON-2024) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
29-04-2024
38
เมษายน 29 2024
แพทย์หญิงอรยา กว้างสุขสถิตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root cause analysis: RCA) และ Risk Register ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี แพทย์หญิงศศธร สิงห์ทอง นายแพทย์ชำนาญการ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์ (สบ8) พ.ต.อ.กฤติชาติ กำจรปรีชา นายแพทย์ (สบ5) พ.ต.ท.หญิงชนิดา ฉัตรภูมิ ผู้ดูแลระบบ Risk register พ.ต.ท.หญิงศิอรยา พัฒนโกศัย ผู้ดูแลระบบบริหารความเสี่ยง เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตำรวจเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสถาบันโรคผิวหนังในด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมในด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (Patient Safety Culture) ในวันที่ 25 – 26 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ชั้น 20 อาคารสถาบันโรคผิวหนัง
29-04-2024
31
เมษายน 29 2024
สถาบันโรคผิวหนัง ขอแสดงความยินดี กับนายแพทย์นรจักร คุ้มชำนาญ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ Prevalence of Alopecia Areata after COVID-19 Vaccination: A cross-sectional survey among 54,365 vaccine recipients at the Central Vaccination Center of Thailand ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น In person oral presentation ใน session ของ Abstract Program งานประชุมวิชาการ The American Academy of Dermatology Annual Meeting (AAD 2024) ซึ่งงานวิจัยนี้มีผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. จรณิต แก้วกังวาน เเพทย์หญิงมิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ และ เเพทย์หญิงชินมนัส เลขวัต ทั้งนี้ ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ เมืองแซนดีเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
29-04-2024
21
เมษายน 29 2024
แพทย์หญิงอรยา กว้างสุขสถิตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณฯเเละการใช้ภาษาให้ถูกต้อง ประจำปีงบประมาณ 2567โดยมี นางสาววีราภรณ์ ชินวงศ์ นายจักรพงศ์ จินดาวงศ์ เเละนางเยาวลักษณ์ พลายโถเป็นวิทยากรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักกฎหมายและระเบียบกลางมีการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารงานเอกสารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 เเละที่แก้ไขเพิ่มเติม” เเละหัวข้อ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการเเละศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการในวันที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ชั้น 20 อาคารสถาบันโรคผิวหนัง
29-04-2024
5
เมษายน 19 2024
นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันโรคผิวหนัง ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เเละพิธีสักการะศาลเจ้าที่เเละศาลตายาย เนื่องในวันครบรอบ 52 ปีการก่อตั้งสถาบันโรคผิวหนังและมหาสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง
19-04-2024
58

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า