top
ประกาศยกเลิก
ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อ เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาเส้นเลือดขอดและกำจัดขน (IPL) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
01-11-2020
1 view
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องฉายแสงเฉพาะตำแหน่ง (NUVB)
01-11-2020
2 view
ประกาศยกเลิก ประกาวดราคาซื้อเครื่องคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
01-11-2020
2 view
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สภาพผิวหน้า สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
01-11-2020
1 view
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง
01-11-2020
3 view
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่อง Solar simulator
27-10-2020
3 view
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
27-10-2020
2 view
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยชีวิตฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์
18-10-2020
4 view
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคจ้างพัฒนาระบบบริการสารสนเทศสถาบันโรคผิวหนัง
18-10-2020
5 view