top
History
26/09/2020
166 views

        สถาบันโรคผิวหนังได้จัดตั้งขึ้นด้วยการริเริ่มของชมรมแพทย์ผิวหนัง แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ.2508 ซึ่งมีนายแพทย์นวรัต ไกรฤกษ์ เป็นประธาน ได้เห็นความความสำคัญในการมีสถาบันเฉพาะทางเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยโรคผิวหนังเมืองร้อนในเขตอาคเนย์ จึงได้ดำเนินการประสานงาน โดยเสนอความคิดเห็นต่อนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

        ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบด้วยในหลักการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2511 และได้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเรื่องงบประมาณและแบบแปลน โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ส่วนคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดสร้างอาคาร มีอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธาน และมีแพทย์หญิงเรณู โคตรจรัส ซึ่งเป็นแพทย์ผิวหนังโรงพยาบาลราชวิถีในขณะนั้นเป็นเลขานุการจัดตั้งงบประมาณและอัตรากำลัง สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2513 ให้เป็นจำนวนเงิน 5,703,200 บาท

        ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ เป็นผู้วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคาร และเปิด ดำเนินการบริการตรวจผู้ป่วย ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2515 ในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีแพทย์หญิงเรณู โคตรจรัส แพทย์ผิวหนังผู้ร่วมก่อตั้ง สถาบันโรคผิวหนังเป็นผู้อำนวยการคนแรก

        ในปี 2515 ซึ่งเป็นปีแรกของการเปิดทำการ มีผู้ป่วยมีจำนวนผู้ป่วยจำนวน 5,652 คน ในปีต่อมาเพิ่มขึ้นเป็น 21,527 คน ในแต่ละปีผู้ป่วยเพิ่มขี้นเรื่อย จนปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) สถาบันโรคผิวหนังมีผู้มารับบริการประมาณ 180,000 คน

      ในปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ สถาบันโรคผิวหนังได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารใหม่ เพื่อทดแทนอาคารเดิม ซึ่งมีอายุการใช้งานนานมากกว่า 43 ปี ไม่สามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยปีละ 180,000 ราย

        จนถึงทุกวันนี้ เป็นเวลากว่า 45 ปี ที่สถาบันโรคผิวหนังได้เปิดบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และเหมาะสม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการโรคผิวหนังของไทยให้ทัดเทียมระดับสากล และนำผลงานวิชาการสู่งานบริการเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยและประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ ” เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านโรคผิวหนังในระดับนานาชาติ”

          สถาบันโรคผิวหนัง มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการทางการแพทย์ ด้านโรคผิวหนังโดยการศึกษาวิจัยถ่ายทอดความรู้พัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง และบำบัดรักษาผู้ป่วยผิวหนังเพื่อให้สถานบริการสุขภาพมีบริการทางการแพทย์ ด้านโรคผิวหนังที่มีคุณภาพมาตรฐานผู้รับบริการพึงพอใจ

อำนาจหน้าที่ของสถาบันโรคผิวหนัง
    • ตามกฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ข้อ 3 (17) กำหนดให้สถาบันโรคผิวหนังมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  • 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนัง
  • 2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  • 3. จัดให้มีการบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยเฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง
  • 4. ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์ด้านโรคผิวหนังแก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  • 5. กำกับและดูแลการดำเนินงานของศูนย์โรคผิวหนังในส่วนภูมิภาค
  • 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย