1. หน้าแรก
  2. โครงสร้างสถาบันโรคผิวหนัง
โครงสร้างสถาบันโรคผิวหนัง
01/04/2021
3957

สำนักงานผู้อำนวยการ นส.นฤมล วงษ์สม

ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ

คณะกรรมการวิชาการ

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ด้านเครือข่ายวิชาการและบริการโรคผิวหนัง : พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์
ด้านกิจการพิเศษ : นพ.โกวิท คัมภีรภาพ
ด้านวิชาการ : นพ.เวสารัช เวสสโกวิท

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ด้านพัฒนาคลินิกบริการรูปแบบพิเศษ สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
: พญ.ประภาวรรณ เชาวะวณิช
ด้านพัฒนาคลินิกบริการรูปแบบพิเศษ สาขา DMS6
: พญ.นัทยา วรวุทธินนท์
ด้านฝึกอบรม : พญ.เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก
ด้านพัฒนาระบบบริการ : พญ.ไพลิน พวงเพชร
ด้านการพัฒนางานวิจัย : พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี
ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร : พญ.จันทร์จิรา สวัสดิพงษ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : นพ.ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์
ด้านการเงิน : นางสาวสุทธิรัตน์ เรียงชัยนาม
ด้านการพัฒนาเชิงพาณิชย์ : นางชนิกา บุญญารักษ์
ด้านบริการประชาชน : นางสมใจ พวงธนะสาร
ด้านการพัฒนาเครือข่ายและนโยบายสาธารณสุข : นางศุภมาส สุวรรณเมฆ

ศูนย์ P4P
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงิน

หน่วยประสานงานการพัฒนาเชิงพาณิชย์และนวัตกรรม
นางพวงผกา กิตติรุ่งเรือง

นางศิริลักษณ์ อุบลเหนือ

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นส.นฤมล วงษ์สม

– งานธุรการ : นส.นิพัทธา จันทร์ศรี(รักษาการแทน)
– งานประชาสัมพันธ์: นส.นภาพร ตรีสุโท
– งานอาคารสถานที่ : นายสุรวุฒิ ทองคำ
– งานยานยนต์: นายเฉลียว แก้วหล่อ

๒. กลุ่มงานการเงินและบัญชี

นส.นาฎอนงค์ จันทร์น้อย
– งานการเงิน : นส.สาวิตรี อาจพงษา
– งานบัญชี: นส.นาฎอนงค์ จันทร์น้อย (รักษาการ)
– งานเรียกเก็บรายได้: นส.นาฎอนงค์ จันทร์น้อย (รักษาการ)
๓. กลุ่มงานพัสดุและบำรุง รักษา

นางละเอียด บัวราช
– รองหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุฯ : นางสันทนา บัวเนี่ยว
– งานจัดหา : นางสุรีย์รัตน์ เกิดศาสน์
– งานทะเบียน : นางสุรีย์รัตน์ เกิดศาสน์(รักษาการ)
– งานคลัง : นางสันทนา บัวเนี่ยว (รักษาการ)
– งานซ่อมบำรุง : นางละเอียด บัวราช(รักษาการ)

๔. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน

นส.นฤมล สุรเมธีกุล
– รองหัวหน้ากลุ่มงานทรัพยฯ : นส.สายรุ้ง นุ่มโต
– งานทรัพยากรบุคคล : นส.มณีรัตน์ สุราฤทธิ์
– งานยุทธศาสตร์และแผนงาน : นส.ฐิติมา สัมมาสิทธิ์
– หน่วยยุทธศาสตร์: นส.ฐิติมา สัมมา สิทธิ์(รักษาการ)
– หน่วยแผนงาน : นส.อชิรญา วงศ์ศิริ
*๕. หน่วยประสานงานโครงการก่อสร้างอาคารสถาบันฯ

นางจริยา หงษ์ทอง

พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล

รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์

๑. กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก

พญ.พู่กลิ่น ตรสีุโกศลร

– งานจุลพยาธิ : นางธันญวลัย อินทอง

๒. กลุ่มงานไบโอเอ็นจิเนียริง

พญ.พิมพา ตันธนศีรกุล
– รองหัวหน้ากลุ่มงานไบโอเอ็นจิเนียริง : พญ.ชนิศา เกียรติสุระยานนท์
– งานไบโอเอ็นจิเนียริง : นายอาภรณ์ บุรีธาร
๓. กลุ่มงานรังสีชีววิทยา

พญ.เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก

– งานรังสีชีววิทยา : นายเทพปัญญา แย้มเสียง

๔. กลุ่มงานผื่นแพ้สัมผัสและอาชีวเวชศาสตร์

พญ.ไพลิน พวงเพชร
๕. กลุ่มงานศัลยศาสตร์และเลเซอร์ผิวหนัง

พญ.ประภาวรรณ เชาวะวณิช

๖. กลุ่มงานเภสัชกรรม

นางชนิกา บุญญารักษ์
– งานบริการเภสัชกรรม : นส.จิตติมา โภคาประกรณ์
– งานบริบาลเภสัชกรรม : นส.จิตติมา โภคาประกรณ์ (รักษาการ)
– งานผลิตยา : นายปิติพันธุ์ สุริยกาญจน์
– งานบริหารเวชภัณฑ์ : นส.ปราณี ธนอัญญาพร
– งานวิชาการและเภสัชสนเทศ: นส.กฤติยาภรณ์ สุนัน
๗. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

นส.อรรยา จักขุทิพย์

*๘. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นางสาวสุทธิรัตน์ เรียงชัยนาม
– งานภูมิคุ้มกันวิทยาและเคมีคลินิก: นางสาวเวณิกา ชาญนคร
– งานโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก : นส.ดารากา ไพนุพงศ์
– งานราวิทยา : นส.กัญญานัฐ ครองบุญ
– งานแบคทีเรียวิทยา : นางบุษยมาศ น้ำกลั่น
*๙. กลุ่มงานพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล

พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล (รักษาการ)

*๑o. กลุ่มงานเส้นผมและเล็บ

พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี
*๑๑. กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี (รักษาการ)

– งานวิจัย : นส.เบญจมาศ วันนาพ่อ
– งานประเมินเทคโนโลยี: นายพิชญศักดิ์ พิชัย

*๑๒. กลุ่มงานถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ

พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล (รักษาการ)
– งานถ่ายทอดเทคโนโลยี: นางคมคาย สมบรูณ์ดี
– งานห้องสมุด : พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล (รักษาการ)
– งานเวชนิทัศน์: นายนิทัศน์ โฉมสะอาด

นส.สมใจ ฉันทวรลักษณ์

รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

๑. กลุ่มงานวิชาการพยาบาล

นายพสิษฐ์ เงางาม

– งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ: นส.อิงลดา ศรีโภคา
– งานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล: นางพรรณทิพย์ ยิ้มวาสนา
– งานถ่ายทอดการพยาบาล: นส.ลลิลภัทร ท้าวไธสง
– งานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต: นางคนึงนิจ ไวสุพี

๒. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นส.สมใจ ฉันทวรลักษณ์
– งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก : นางสมใจ พวงธนะสาร
– งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ : นางปิยะพร สายะสนธิ
– งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม : นางพุทธิกาญจน์ กิจจาบัญชา
๓. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน

นางระวีวรรณ แย้มผกา

– งานการพยาบาลผู้ป่วยใน : นางจินตนา ภาคีเนตร

*๔. งานการพยาบาลศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ

สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ : นางกนกวรรณ์ อุระอิต
*๕. งานการพยาบาลศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ

สาขา DMS6 : นางปุญชรัสมิ์ สว่างพันธุ์

พญ.อรยา กว้างสุขสถิตย์

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ

๑. กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์

นายมาโนช ทองมาก

– งานเทคโนโลยีสารสนเทศ : นายกษิดิศ ขวัญละมูล
– งานเวชระเบียนและเวชสถิติ : นส.สุนิษา เนียมเทศ

๒. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

นส.สมใจ ฉันทวรลักษณ์(รักษาการ)
๓. กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์

นางศุภมาส สุวรรณเมฆ

– งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ : นายศุภลักษณ์ มิรัตนไพร

พญ.ประภาวรรณ เชาวะวณิช

สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

พญ.นัทยา วรวุทธินนท์

สาขา DMS6

หมายเหตุ
๑. * หมายถึง ภารกิจ / กลุ่มงาน ภายใน
๒. แยกกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์เป็นกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
๓. แยกกลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ ภายใต้ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ เป็น กลุ่มงานถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ และกลุ่มงานวิจัย
อยู่ภายใต้ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า