1. หน้าแรก
  2. โครงสร้างสถาบันโรคผิวหนัง
โครงสร้างสถาบันโรคผิวหนัง
01/04/2021
8840

ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

นายแพทย์ สกานต์ บุนนาค

10 พ.ค. 2566

สำนักงานผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ
คณะกรรมการวิชาการ

คณะกรรมการวิชาการ

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ : พญ.ประภาวรรณ เชาวะวณิช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ด้านพัฒนาคลินิกบริการรูปแบบพิเศษ สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
: พญ.่จันทร์จิรา สวัสดิพงษ์
ด้านพัฒนาคลินิกบริการรูปแบบพิเศษ สาขา DMS6
: พญ.พิมพา ตันธนศรีกุล
ด้านพัฒนาคลินิกบริการรูปแบบพิเศษ สาขา บางรัก
: พญ.นัทยา วรวุทธินนท์
ด้านฝึกอบรม : พญ.ปิ่นนรี ขัตติพัฒนาพงษ์
ด้านพัฒนาระบบบริการ : พญ.ไพลิน พวงเพชร
ด้านการพัฒนางานวิจัย : พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : นพ.ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์
ด้านการเงิน : นางสาวสุทธิรัตน์ เรียงชัยนาม
ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร : ทนงเกียรติ เทียนถาวร
ด้านการพัฒนาเชิงพาณิชย์ : นางชนิกา บุญญารักษ์
ด้านกิจการพิเศษ : นส.กฤติยาภรณ์ สุนัน

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

นางสาวนฤมล สุรเมธีกุล

๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นส.นฤมล วงษ์สม

– งานธุรการ : นส.กมลวรรณ พุธวัฒนะ
– งานประชาสัมพันธ์: นส.นภาพร ตรีสุโท
– งานอาคารสถานที่ : นายสุรวุฒิ ทองคำ
– งานยานยนต์: นายสำราญ โพธิ์แก้ว

๒. กลุ่มงานการเงินและบัญชี

นส.นาฎอนงค์ จันทร์น้อย
– งานการเงิน : นส.นาฎอนงค์ จันทร์น้อย (รักษาการ)
– งานบัญชี: นส.นาฎอนงค์ จันทร์น้อย (รักษาการ)
๓. กลุ่มงานพัสดุและบำรุง รักษา

นางสันทนา บวัเนี่ยว
-งานพัสดุ : นางสุรีย์รัตน์ เกิดศาสน

-งานบำรุงรักษา : นายกิตติพร แสนสะสม

๔. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน

นส.นฤมล สุรเมธีกุล
– รองหัวหน้ากลุ่มงานทรัพยฯ : นส.สายรุ้ง นุ่มโต
– งานทรัพยากรบุคคล : นส.มณีรัตน์ สุราฤทธิ์
– งานยุทธศาสตร์และแผนงาน : นส.ฐิติมา สัมมาสิทธิ์
– หน่วยยุทธศาสตร์: นส.ฐิติมา สัมมา สิทธิ์(รักษาการ)
– หน่วยแผนงาน : นส.อชิรญา วงศ์ศิริ

รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์

พญ.อรยา กว้างสุขสถิตย์

๑. กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก

นพ.ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์

– งานจุลพยาธิ : นส.ปาริชาติ ศรีสมัย

๒. กลุ่มงานไบโอเอ็นจิเนยีริงและพันธุศาสตร์ระดบัโมเลกล

นพ.ชวลิต ทรัพย์ศรีสัญจัย
– รองหัวหน้ากลุ่มงานไบโอเอ็นจิเนียริง : พญ.ชนิศา เกียรติสุระยานนท์
– งานไบโอเอ็นจิเนียริงและพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล : นายอาภรณ์ บุรีธาร
๓. กลุ่มงานรังสีชีววิทยา

พญ.เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก

– งานรังสีชีววิทยา : นางสาวชุติมา ชุรี

๔. กลุ่มงานผื่นแพ้สัมผัสและอาชีวเวชศาสตร์

พญ.ไพลิน พวงเพชร
๕. กลุ่มงานศัลยศาสตร์และเลเซอร์ผิวหนัง

พญ.ประภาวรรณ เชาวะวณิช

๖. กลุ่มงานเภสัชกรรม

นางชนิกา บุญญารักษ์
– งานบริการเภสัชกรรม : นส.จิตติมา โภคาประกรณ์
– งานบริบาลเภสัชกรรม : นางธรกมล นราตรีคูณ
– งานผลิตยา : นายปิติพันธุ์ สุริยกาญจน์
– งานบริหารเวชภัณฑ์ : นส.ปราณี ธนอัญญาพร
– งานวิชาการและเภสัชสนเทศ: นส.อริสรา เหลืองสุขฤกษ์
-งานพัฒนาเชิงพาณิชย์: นส.กฤติยาภรณ์สุนัน
๗. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

นส.อรรยา จักขุทิพย์

*๘. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นส. ดารากา ไพนุพงศ์
– งานภูมิคุ้มกันวิทยาและเคมีคลินิก: นางสาวเวณิกา ชาญนคร
– งานโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก : นส.ดารากา ไพนุพงศ์(รักษาการ)
– งานราวิทยา : นส.กัญญานัฐ ครองบุญ
– งานแบคทีเรียวิทยา : นางบุษยมาศ น้ำกลั่น
*๙. กลุ่มงานเส้นผมและเล็บ

พญ.ชินมนัส เลขวัต

พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี (รักษาการ)

– งานวิจัย : นส.เบญจมาศ วันนาพ่อ
– งานประเมินเทคโนโลยี: พญ.ชินมนัส เลขวัต

*๑o. กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
พญ.ปิ่นนรีขัตติพัฒนาพงษ์
– งานถ่ายทอดเทคโนโลยี: นางคมคาย สมบรูณ์ดี
– งานห้องสมุด : พญ.ศิรินดา แจ่มจรรยา
– งานเวชนิทัศน์: นายนิทัศน์ โฉมสะอาด
-งานเวชนิทัศน์: นายชเนศ ศรีพิทักษ์

*๑๑. กลุ่มงานถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ

*๑๒. กลุ่มงานเวชศาสตร์ชะลอวัย

พญ.พิมพา ตนัธนศรีกล
นพ.สุตศรัญย์ พรึงลาภ

*๑๓ . กลุ่มงานนวัตกรรม

รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

นายพสิษฐ์ เงางาม

๑. กลุ่มงานวิชาการพยาบาล

นายพสิษฐ์ เงางาม

– งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ: นส.อิงลดา ศรีโภคา
– งานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล: นส.สิรินทิพย์ ทองขาว
– งานถ่ายทอดการพยาบาล: นส.วรรษวรรณ กระต่ายจันทร
– งานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต: นางคนึงนิจ ไวสุพี

๒. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นส.ปุญชรัสมิ์ สายทองนาก(รักษาการ)
– งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก : นางพรรณทิพย์ ยิ้มวาสนา
– งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ : นางยุพาพร ปัญญาคม
– งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม : นางพุทธิกาญจน์ กิจจาบัญชา
-งานการพยาบาลตรวจรักษาทางไกล : นายเกรียงไกร กาลพฤกษ
-งานการพยาบาลเส้นผมและเล็บ : นส.วณิชยา งามสนิทผล
๓. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน

นส.ลลิลภทัร ท้าวไธสง

– งานการพยาบาลผู้ป่วยใน : นส.ลลิลภัทร ท้าวไธสง (รักษาการ)

*๔. งานการพยาบาลศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ

สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ : นางกนกวรรณ์ อุระอิต
*๕. งานการพยาบาลศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ

สาขา DMS6 : นางปุญชรัสมิ์ สว่างพันธุ์

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ

นพ.ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์

๑. กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์

นายมาโนช ทองมาก

– งานเทคโนโลยีสารสนเทศ : นายกษิดิศ ขวัญละมูล
– งานเวชระเบียนและเวชสถิติ : นส.สุรีพร ดาดี

๒. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

นายพสิษฐ์เงางาม (รักษาการ)
๓. กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์

นายศุภลักษณ์ มิรัตนไพร

– งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ : นายศุภกฤษ บุญละคร
-งานสร้างเสริมความรอบรสูุ้ขภาพ : นส.วรรณิศา เจียมทอง

๔. กลุ่มงานประกันสุขภาพ

พญ.ภทัรพร จุ้ยยิ้ม

สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

พญ.จันทร์จิรา สวัสดิพงษ

สาขา DMS6

พญ.พิมพา ตันธนศรีกุล

หมายเหตุ
๑. * หมายถึง ภารกิจ / กลุ่มงาน ภายใน
๒. แยกกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์เป็นกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
๓. แยกกลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ ภายใต้ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ เป็น กลุ่มงานถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ และกลุ่มงานวิจัย
อยู่ภายใต้ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์

ศูนย์บริการโรคผวิหนงัรูปแบบพิเศษ สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ , สาขา DMS6 และสาขาบางรัก
(๑) แต่งตั้งหัวหนา้ศูนย์เพื่อบริหารจัดการและหรือมอบอำานาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำานวยการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น การลา การเบิก/จ่าย/ส่งคืนพัสดฯุ การส่งโทรสาร การใช้โทรศัพท์ทางไกล/มือถือ ฯลฯ
โดยให้ธุรการศูนย์ฯ รวบรวมสรุปผลรายเดือนให้ผู้อำนวยการรับทราบ
(๒) เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในสายงาน ให้เจ้าหนา้ที่ขึ้นตรงต่อ ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงาน
ในส่วนกลาง โดยผ่านหัวหน้าศูนย์ฯ ก่อนเสนอผู้บงัคับบัญชาในส่วนกลาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า