ยกย่อง เชิดชูการทำความดี
07-10-2020 12:10
27

นางมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณงามความดี (คนดีศรีสถาบัน) คนดีศรีสถาบัน  ได้แก่ นายวรภัทร์ บุญเยี่ยม นักเทคนิคการแพทย์