ผู้บริหารนำการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล
03-10-2020 01:10
12

นางมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม แสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก  ธรรมาภิบาล