ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ
07-10-2020 12:10
217

“ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ”ตามคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา/หลักศาสนาหรือคุณธรรมนำการพัฒนา/การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง