นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง เป็นประธานเปิดอบรมแพทย์ผิวหนัง หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน
07-10-2020 10:10
35

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง
เป็นประธานเปิดอบรมแพทย์ผิวหนัง หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน เพื่อให้แพทย์ทั่วไป
ได้มีความรู้ด้านโรคผิวหนัง ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยทั่วประเทศ
ณ ห้องประชุม สถาบันโรคผิวหนัง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561