ตารางการออกตรวจ
19/04/2021
737

1.นายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์

พฤ
16.30-20.0008.30-12.00

2.นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์

พฤ
16.30-20.00 08.30-12.00

3.พญ. รัศนี อัครพันธุ์

พฤ
16.30-20.00
(สัปดาห์ที่1 , 3)

4.พญ. วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์

พฤ
16.30-20.0008.30-12.00

5.พญ. พู่กลิ่น ตรีสุโกศล

พฤ
16.30-20.0016.30-20.00

6.พญ.พัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง

พฤ
08.30-12.00

7.พญ. ประภาวรรณเชาวะวณิช

พฤ
16.30-20.00

8.นายแพทย์โกวิท คัมภีรภาพ

พฤ
16.30-20.0016.30-20.00 13.00 -16.00

9.พญ. เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก

พฤ
16.30-20.00 08.30-12.00
13.00 -16.00
(สัปดาห์ที่1,3,5 )

นายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์

พฤ
16.30-20.0008.30-12.00

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์

พฤ
16.30-20.00 08.30-12.00

พญ. รัศนี อัครพันธุ์

พฤ
16.30-20.00
(สัปดาห์ที่1 , 3)

พญ. วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์

พฤ
16.30-20.0008.30-12.00

พญ. พู่กลิ่น ตรีสุโกศล

พฤ
16.30-20.0016.30-20.00

พญ.พัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง

พฤ
08.30-12.00

นายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์

พฤ
16.30-20.0008.30-12.00

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์

พฤ
16.30-20.00 08.30-12.00

พญ. รัศนี อัครพันธุ์

พฤ
16.30-20.00
(สัปดาห์ที่1 , 3)