จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำมาตรฐานการพยาบาลสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 5 โดย ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ
07-10-2020 09:10
12

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำมาตรฐานการพยาบาลสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 5 
โดย ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ ที่ปรึกษาด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ 
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์. 2561