ความผิดปกติทางผิวหนัง ของผู้ป่วยโรคโควิด-19
17-05-2021 03:05
1,174

ความผิดปกติทางผิวหนัง
ของผู้ป่วยโรคโควิด-19
ผื่นแดง ผื่นลมพิษ
มีจุดเลือดออก/หลอดเลือดอักเสบ
ตุ่มน้ำ อักเสบที่เท้า
ผู้ป่วยโรคโควิด-19
จะพบอาการทางผิวหนัง 8-20%
หากมีอาการผิดปกติทางผิวหนัง
ร่วมกับ ไข้ ไอ อาการทางระบบหายใจอื่นๆ
ควรรีบไปพบแพทย์