ขอแสดงความยินดี แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง ได้รับรางวัลเกียรติคุณโครงการ “ค่าของแผ่นดิน” ปี 2564
23-03-2022 01:03
36

ขอแสดงความยินดี

แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ
ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง
ได้รับรางวัลเกียรติคุณโครงการ "ค่าของแผ่นดิน" ปี 2564 ด้านการส่งเสริมเเละพัฒนาสาธารณสุขประเภทบุคคล โดยคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ “ค่าของแผ่นดิน” สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565