กรมการแพทย์ ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
21-04-2021 10:04
12

1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Logistics Strategy in Digital World