หน้าแรก
ตุลาคม 06 2020
คลินิคผิวหนังออนไลน์ นำทีมแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง เปิดคลินิคออนไลน์
06-10-2020
291
ตุลาคม 03 2020
การประชุมวิชาการประจำปี 2561 ของสถาบันโรคผิวหนัง
03-10-2020
17
ตุลาคม 03 2020
ผู้บริหารนำการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล
03-10-2020
8
ตุลาคม 03 2020
โครงการอบรมเรื่อง การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต เรามีส่วนร่วมได้อย่างไร
03-10-2020
18
ตุลาคม 03 2020
Download Application สถาบันโรคผิวหนัง ได้แล้ววันนี้!
03-10-2020
124
ตุลาคม 03 2020
ผู้ป่วย Covid-19 มีผื่นที่ผิวหนังได้หรือไม่?
03-10-2020
24
ตุลาคม 03 2020
ข่าวดี! สำหรับผู้ป่วยที่ได้ทำนัดตรวจรักษา สถาบันโรคผิวหนัง
03-10-2020
19
ตุลาคม 18 2020
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลที่จำเป็นและประวัติส่วนบุคคลแก่บุคลากรทางการแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคโควิด -19
18-10-2020
22