top
Pyoderma gangrenosum
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2550

Pyoderma gangrenosum

ปีที่ตีพิมพ์ : 2550 ปีที่ : 12 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 55-57 ประเภท: case report

วารสาร : วารสารผิวหนัง

Keyword : Pyoderma gangrenosum, 2007

10 view