โรคผิวหนังที่พบร่วมกับการติดเชื้อ HIV ที่สถาบันโรคผิวหนัง (en translation)
Year of publication
Research topics
2535

โรคผิวหนังที่พบร่วมกับการติดเชื้อ HIV ที่สถาบันโรคผิวหนัง (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2535 ปีที่ : 17 ฉบับที่ : 7 หน้าที่ : 480-484

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : HIV, โรคผิวหนัง, 1992

2 view