โรคตุ่มน้ำพองเรื้อรังในเด็กไทย (en translation)
Year of publication
Research topics
2542

โรคตุ่มน้ำพองเรื้อรังในเด็กไทย (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2542 ปีที่ : 82 ฉบับที่ : 7 หน้าที่ : 707-712 ประเภท: research

Journal : จดหมายเหตุทางการแพทย์

Keyword : Linear IgA, Bullous Dermatosis, Childhood, โรคตุ่มน้ำพอง, เด็กไทย, 1999

3 view