แนวทางการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยวิธี Tzanck’s smear (en translation)
Year of publication
Research topics
2549

แนวทางการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยวิธี Tzanck's smear (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2549 ปีที่ : 11 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 45-47 ประเภท: guideline

Journal : วารสารผิวหนัง

Keyword : Tzanck’s smear, 2006

3 view