เทคนิคการตกตะกอนอิมมูนและประสบการณ์ส่วนตัว (en translation)
Year of publication
Research topics
2533

เทคนิคการตกตะกอนอิมมูนและประสบการณ์ส่วนตัว (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2533 ปีที่ : 6 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 155-164 ประเภท: guideline

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Immunoprecipitation, A-431 cells, S-methionine, SDS-Page, Fluorography, 1990

1 view