วิเคราะห์ผลของการรักษา Systemic lupus erythematosus (en translation)
Year of publication
Research topics
2525

วิเคราะห์ผลของการรักษา Systemic lupus erythematosus (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2525 ปีที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 10-16 ประเภท: case report

Journal : จุลสารสมาคมแพทย์ผิวหนัง

Keyword : C3, lupus erythematosus, prednisone, 1982

2 view