ลักษณะอาการทางคลินิกและความผิดปกติทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วย Discoid lupus erythematosus(DLE) (en translation)
Year of publication
Research topics
2547

ลักษณะอาการทางคลินิกและความผิดปกติทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วย Discoid lupus erythematosus(DLE) (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2547 ปีที่ : 29 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 248-253 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : discoid lupus erythematosus, direct immunofluorescence, phototest, การทดสอบการตอบสนองต่อแสง, 2004

6 view