รายงานผู้ป่วย Papillary eccrine adenoma (en translation)
Year of publication
Research topics
2554

รายงานผู้ป่วย Papillary eccrine adenoma (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2554 ปีที่ : 27 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 210-213 ประเภท: case report

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Papillary eccrine adenoma, sweat gland tumor, เปปปิราลี่เอกคายอะดีนอมา, โรคเนื้องอกของต่อมเหงื่อ, 2011

3 view